fbpx
 

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

NV Feryn New International

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Feryn New International nv, Emiel Vanderveldestraat 136, 2830 Willebroek
Telefoonnummer: +32 (0)3 290.02.11

Faxnummer: +32 (0)3 290.35.40

E-mailadres: info@feryn.com

Ondernemingsnummer: 0440.914.686

ARTIKEL 2 – ORDERBEVESTIGING

2.1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten.

2.2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren.

2.3. In geval van annulering is de koper een forfaitaire vergoeding van 30 % verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper en behoudens overmacht in hoofde van de koper. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

2.4. Annulering van bestellingen m.b.t. gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte goederen (o.a lakwerk) zijn niet mogelijk en worden aan 100 % gefactureerd, behoudens overmacht in hoofde van de koper.

ARTIKEL 3 – OMSCHRIJVING VAN TE LEVEREN GOEDEREN

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

ARTIKEL 4 – PRIJS

4.1. De prijs is deze zoals op de (elektronische) bestelbon vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie …). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.

In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4.2. De prijs is exclusief B.T.W. en exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten.

ARTIKEL 5 – LEVERINGSTERMIJNEN

5.1. Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, zal de levering van de goederen met bekwame spoed geschieden doch in ieder geval niet later dan 45 dagen na de sluiting van de overeenkomst.

5.2. Indien de verkoper niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen om de goederen binnen de overeengekomen termijn dan wel binnen 45 dagen na de sluiting van de overeenkomst te leveren, heeft de koper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 5,00 EUR per dag vertraging. In ieder geval kunnen vertragingen in leveringen ingevolge onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper en die laatstgenoemde beletten de overeengekomen leveringsdatum na te leven, geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

5.3. Indien de verkoper niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen om de goederen binnen de overeengekomen termijn dan wel binnen 45 dagen na de sluiting van de overeenkomst te leveren dient de koper de verkoper te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien de verkoper de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de koper het recht de overeenkomst te beëindigen, behoudens in geval van overmacht.

5.4. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

ARTIKEL 6 – CONTROLE EN WAARBORG

6.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.

6.2. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies BW zijn van toepassing bij verkoop aan een consument.

6.3. Bij gebrek aan overeenstemming dient de koper de verkoper bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming, binnen een termijn van twee maanden die ingaat vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Bij niet-melding van het gebrek binnen deze termijn, verliest de koper het recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming in te stellen.

6.4. Na het verstrijken van de waarborgtermijn, blijven de artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW van toepassing. Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden. Op straffe van verval dient de koper een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.

6.5. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad, grove schuld of opzettelijke fout van eender welk persoon (m.u.v. de verkoper, haar aangestelden of lasthebbers) , waaronder de koper of zijn aangestelden.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd.

7.2. Voor overeenkomsten waarbij de verkoper de goederen opstuurt naar de koper, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

7.3. Het risico gaat echter over op de koper bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden.

ARTIKEL 8 – BETALING

8.1. Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

8.2. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 125 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de verkoper aangestelde raadsman.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

9.1. Bij de aankoop van producten buiten de toonzaal van de verkoper heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen, behoudens uitsluitingen van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 10 van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

9.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Feryn New International, Emiel Vanderveldestraat 136, 2830 Willebroek, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, telefoon: +32 (0)3 290.02.11, fax: +32 (0)3 290.35.40 of e-mail: info@feryn.com) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen

ARTIKEL 10  – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.67 voorziet niet uitoefenen voor:
1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

14° de overeenkomsten betreffende de constructie van nieuwe gebouwen en de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

12.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de verkoper van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

12.2. Ingeval de verkoper afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen van de verkoper hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

12.3. Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

ARTIKEL 12 – GESCHILLENREGELING

13.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend het Vredegerecht Mechelen of de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen (België) bevoegd.

13.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de koper worden verhaald.

13.3. Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.